Zuglói Önkormányzati Rendészet

Ügyelet (0-24)

+361 2112233

E-mail

ugyfelszolgalat@zugloirendeszet.hu

Ügyfélszolgálat

1148 Budapest, Kerepesi út 76/e. (bejárat a Padlizsán utca felől)

Facebook

https://www.facebook.com/ZugloiRendeszet

Közérdekű adatok

 

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése: Zuglói Önkormányzati Rendészet 

Székhelye:1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 

Postacíme:1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. 

Telefonszáma:+36-1-211-2233 

Faxszáma: +36-1-211-2250

 Központi elektronikus levélcíme:ugyfelszolgalat@zugloirendeszet.hu

 A honlap URL-je:www.zugloirendeszet.hu

 Ügyfélszolgálat elérhetősége:Tel.: +36-1-211-2233, Fax: +36-1-211-2250,

Ügyfélfogadás helye: 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. 

Az ügyfélfogadás rendje: hétfő-csütörtök 8.00-16.00, péntek 8.00-14.00

 

1.1.2. A szervezeti struktúra 

A szervezeti struktúra ábrája: A szervezeti struktúra a Szervezeti- és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 

 

1.1.3 A szerv vezetői

A szerv vezetőjének neve: Kardos Pál igazgató

Tel.: +36-1-211-2233, Fax: +36-1-211-2250,

Postacím: 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. 

e-mail: igazgato@zugloirendeszet.hu

 

1.2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Tel.: 8729-100;  Fax: 252-1669

e-mail: hivatal@zuglo.hu

honlap címe: www.zuglo.hu

Tel.: 8729-100;  Fax: 252-1669

e-mail: hivatal@zuglo.hu

honlap címe: www.zuglo.hu

Ügyfélfogadás helye:

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:     13.30. – 18.00

Szerda:    8.15. – 16.30

Péntek :   8.15. – 11.30

Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértésekről és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről.

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I. 25.) önkormányzati rendelete a zöldterületek, zöldfelületek használatáról, fenntartásáról, fejlesztéséről és védelméről

 

2.2. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Szervezeti és Működési Szabályzat 2. rész

 

2.3. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke:táblázat

 

2.4. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása:A Zuglói Önkormányzati Rendészet szakrendszerének bevezetése és karbantartása

 

2.5. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerését az ügyfélszolgálaton kezdeményezheti az ügyfél.

 

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1.Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:Nem volt vizsgálat

 

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai: Nem volt vizsgálat

 

 3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: Nem volt vizsgálat

 

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk:Nem készült még ilyen

 

3.1.5. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: Nem készült még ilyen

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések 

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései: Költségvetés 

3.2.2. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói:Nem készült még ilyen

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói:Nem készült még ilyen

 

3.3. Működés

3.3.1. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámaA közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma: engedélyezett létszám 2014-ben 47 fő.

 

3.3.2. Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve: Nem volt ilyen

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja: Nem volt ilyen

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege: Nem volt ilyen

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére: Nem volt ilyen

 

3.3.3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama:     Táblázatok

 

3.3.4. Egyéb kifizetések 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei:Nem volt ilyen

 

Alapító okirat